Responder

Tekst uit schepenregister van 's Gravenwezel begin 17de eeuw

wimgijsels
male
Mensajes: 13
Árbol : Gráfico
Ver su árbol genealógico
Is er misschien iemand die mij kan zeggen waar deze tekst over gaat ?
Even situeren : Catelijne De Cnoddere was in een tweede huwelijk getrouwd met mijn voorouder Guilielmus Gijsels en vermoedelijk in een 4de huwelijk met Jan Van Broeckoven.

Alvast bedankt.
Wim Gijsels
Adjuntos
20180321_143023_p89.jpg
20180321_143030.jpg
20180321_143114.jpg
20180321_143122.jpg

kvoet
male
Mensajes: 1230
Goedenavond,

Wat een inleiding! Volgens mij staat in het eerste kwart van de tekst (van in totaal 2 bladzijden) dat Jan Van Broeckhoven en Catlyn De Cnoddere, echtelieden, op 22 maart 1660 voor de schepenen van de heerlijkheid van 's Gravenwezel verschenen zijn en dan in het laatste kwart staat dat ze één gulden en 4 stuivers schenken aan de H. Geest van daar (waarschijnlijk de H. Geesttafel, een soort van OCMW avant la lettre) en hetzelfde bedrag aan de kerk.

Mvg
Kris

dclaessens
dclaessens
Mensajes: 490
Árbol : Gráfico
Ver su árbol genealógico
Inderdaad tenenkrullend!
... compareerden Jan van Broeckhoven ende
Catlijn de Cnoddere syne wettige huijsvrouwe, beyde gesont gaende, ende staende
op dier aerden hun memorie, verstant ende vijff sinnen
wel machtich wesende, ende gebruijckende gelijck dat aen ons voors. schepenen al
claerlijck bleke, de welcke overdenkende de broosheijt der menschelijcke nature, datter
niet sekerder en is dan de doodt, ende niet onsekerder dan de ure der selve,...

enzoverder enzovoort, geen speld tussen te krijgen... :0)

wimgijsels
male
Mensajes: 13
Árbol : Gráfico
Ver su árbol genealógico
Onvoorstelbaar dat jullie dit kunnen ontcijferen!

Ik denk dat de tekst nog 2 bladzijden langer was (?). Ik voeg hier de rest toe. Misschien dat hier iets zinnigs instaat ?
Alvast bedankt !

Wim Gijsels
Adjuntos
20180321_143130_p90.jpg
20180321_143137.jpg
20180321_143151.jpg
20180321_143204.jpg

basdenbrok
male
Mensajes: 896
Een prachtige tekst! Mooie taal. Een genot om te transcriberen. Een goeie oefentekst ook. Duidelijk geschreven en in een vorm waarin veel testamenten indertijd geschreven werden. Misschien moet je zelf met de volgende eens aan de slag gaan. Oefening baart kunst.

Prettige zondag,
Bas


In den naeme ons Heeren amen. In den jaere van der
gheborten desselfs ons Heeren Jesu Christi als men
schreeff duijsent sessehondert ende sestich, twee en
twintich daghen in martio, voor ons Jan Stijnen ende
Cornelis Daelmans, schepenen der heerlijckheijt van
's Gravenwesele, compareerden Jan van Broeckhoven
onsen mede ingesetenen ende Catlijn de Cnoddere sijne
wettige huijsvrouwe, beijde gesont gaende ende staende
op der aerden, hun memorie, verstant ende vijff
sinnen wel machtich wesende ende gebruijckende
ghelijck dat aen ons voors. schepen over al claerlijck
bleke, de welcke overdenckende de broosheijt der
menschelijcker natuere, dat er niet sekerder en is dan
de doodt ende niet onsekerder dan de ure der selver
wel bedacht sijnde, onbedwongen d'een van den anderen
ofte iemant anders in eeniger manieren ( so sij seijden
ende verclaerden ) hebben ghemaeckt, geordonneert ende
ghesloten, maecken, ordonneren ende sluijten midts desen
hunnen testamente, lesten ende uijtersten wille
in formen, vuegen ende manieren naer beschreven,
willende ende begeirende dat 't selve sal stadt
grijpen, van weerden ghehouden worden ende sijn
volcomen effect sorteren, 't sij bij forme van
testmente, codicille, donatio causa mortis vel

inter vivos
ofte anderssints soo iemants testament
alderbest van weerden ghehouden mach worden en
sijn volcomen effect sorteren naer den geestelijcken
ofte wereltlijcken rechte, niettegenstaende dat
hierinne alle ende iegelijcke de poincten ende
solemniteijten van rechte gerequireert niet al
noch volcomentlijcken geobserveert ofte onderhouden
en waeren, oock niettegenstaende eenige
stadt, stede, municipaele statuijten ofte andere
landtrechten ter contrarien alle welcke rechten
ende effecten van dien soo verre die desen hunne
testamente contrarieren, sij testateuren (gedero-)
geert hebben ende derogeren midts desen.
In den iersten bevelen sij testateuren hunne sielen
soo wanneer die uijt hunnen lichaemen scheijden
sullen Godt almachtich, Maria sijne gebenedijde
moedere, ende allen den hemelschen geselschappe
ende hun doodt lichaem der gewijder aerden e(nde)
comende voorts totte dispositie van alle en(de)
iegelijcke hunne tijtelijcke goederen hun bij G(odt)
Almachtich op deser wereldt verleent geve(n)
maecken sij testateuren aen den H. Geest alhier
eenen gulden ende vier stuijvers eens ende desg(...)
aen de kercke alhier, willende dat tot looffeniss(e)

van de siele van den iersten afflijvigen bij den lancx-
levenden sal gedaen worden een taemelijcke uijtvaert
ende voorts aengaende de overende meuble als oock
immeuble goederen soo institueert ende noempt den
eersten aflijvigen sijnen universelen erffgenaem
den lanckxlevende met vollen rechte van institutie
begeirende dat den lanckxlevenden ofte lanckxlevende
met alle de achter te laetene goederen van den
iersten afflijvige sal doen sijnen ofte haeren
vrijen wille als eijgene #sonder nochtans die te versetten ofte vercoopen# daerenboven willende
ende uijterlijcken begeirende dat den lanckxlevenden
ofte lanckxlevende hunne beijde kinderen redelijck
nae staet sal opbrengen ende ieder een
comende tot houwelijcken ofte anderen geapprobeerden
staet te gevene de somme van twintich gulden(en)
waermede sij sullen moeten sijn content. Voorts
willen sij testateuren dat Gielis van Broeckhoven
sijns testateurs voorsone oock niet meer ofte min-
sal beerven naer sijns vaders doodt als (dg: de) hunne
andere beijder kinderen bij soo verre die quaemen
tot eenigen geapprobeerden staete #ende naer haer testateurs doodt sullen de goederen de kinderen hoofts gewijs deelen# ende dat om
sekere redenen hun daertoe porrende ende moveren[de],
kiesende voorts de voorschrevenen testateuren

malckanderen voor executeurs van desen haeren
testamente ende uijtersten wille tot volbrenge(n)
van de welcke sij malckanderen sijne stellende
alle hunne goederen, malckanderen daer toe betrouw(ende).
Dit verclaerde de testateuren te wesen hun
testament, lesten ende uijtersten wille,
willende ende begeirende dat allen het selve
in alle sijne poincten ende articulen sal worden
achtervolght voor goet, vast ende van weerden
gehouden worden t'allen daegen sonder daer tegens
iet te connen doen ofte laeten gheschieden in
rechte, noch daer buijten reserverende de testa-
teuren niet te min hun wederroepen, meerderen
minderen ende veranderen altijts als 't hun goet
duncken ende ghelieven sal, begerende ende
consenterende hier van bij onsen ghesworen secretar(is)
gemaeckt te worden openbaer instrument een
ofte meer in der beste ende sterckster forme(...)
ende gelevert te worden naer behoren sonder
argelist. Aldus gedaen ten daege, maende
jaere als boven ende was dese beneffens ons bij
den testateur (dg: onderteeckent ende bij) #met# sijnen naem
ende bij de testatrice met haer gewoonelijck
hantmerck, verclaerende niet te connen schrijven,
onderteeckent.

Jan van Broeckhoven

Het hantmerck van + Cathlijn de C(n)odder(e)

Jan Stijnen

Het merck van Y Cornelis Daelm(ans)
Última edición por basdenbrok el 03 Mayo 2020, 12:16, editado 2 veces en total.

wimgijsels
male
Mensajes: 13
Árbol : Gráfico
Ver su árbol genealógico
Hartelijke dank!
En ik ga de tekst eens opnieuw bekijken. Hopelijk is hij nu minder wazig ...

kvoet
male
Mensajes: 1230
Goedemiddag Bas,

Een prachtige transcriptie. Mijn complimenten! En dat voor zo'n nachtelijk uur... ;) :o

Ik heb nog een paar aanvullingen hierop:
op pag. 2:

...
ende effecten van dien soo verre die desen hunne
testamente contrarieren, sij testateuren (gedele-) -> volgens mij staat er "gedero-"
geert hebben ende derogeren midts desen.
...
iegelijcke hunne tijtelijcke goederen hun bij G(odt)
Almachtich op deser wereldt verleent geve(n)
maecken sij testateuren aen den H. Geest alhier
eenen gulden ende vier stuijvers eens ende desg(...) -> zou dit "desselve" / "desz." kunnen zijn?
aen de kercke alhier, willende dat tot looffeniss(e)

en op pag. 4:

...
iet te connen doen ofte laeten gheschieden in
rechte, noch daer buijten referuerende de testa- -> ik denk dat het "reserverende" is
teuren niet te min hun wederroepen, meerderen
...

Mvg
Kris

basdenbrok
male
Mensajes: 896
Fijn. Ja. Natuurlijk: gederogeert en reservenende. Bedankt Kris

basdenbrok
male
Mensajes: 896
kvoet escribió:
03 Mayo 2020, 11:09

(...) ende desg(...) -> zou dit "desselve" / "desz." kunnen zijn?
Ik denk het niet. Op regel 2 van de eerste bladzijde staat "des selfs" met een s en op regel 14 staat "der selver" ook met een s en op regel 21 van dezelfde bladzijde staat "'t selve" wederom met een s en hetzelfde op de laatste bladzijde regel 7 waar "het selve" staat. Er zou een z-achtige haal kunnen staan ten teken van afkorting achter de s en die vaak getranscribeerd wordt met een z zoals bijvoorbeeld "voorsz." voor de afkorting van "voorschreven" (zie bijlage) (waar de z eigenlijk met een punt getranscribeerd zou moeten worden en de punt achter de z dus dubbel is) dus dat "desselfs" wordt afgekort als des. (getranscribeerd als desz.) maar je ziet dat de secretaris de afkorting "voors." op een andere manier schrijft. Ik houd het op een g en dat er misschien "desg[elijk]e" staat. De strekking blijft natuurijk dezelfde: Eén gulden en vier stuivers aan de Tafel van de Heilige Geest en één gulden en vier stuivers aan de Kerk.

Bas
Adjuntos
20200503_134514.jpg
20200503_141435.jpg

Responder

Volver a “Paleografie, transcriptie en oude talen”